LPGTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-557, ul Dojnowska 67, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0040/16 pn. „Zdobycie przewagi konkurencyjnej LPGTECH poprzez inwestycję w środki produkcji” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0040/16-00 z dnia 24.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LPGTECH na krajowym i międzynarodowym rynku autogazu do końca 2020 r. poprzez zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i oprogramowania.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

– wdrożenie nowych technologii,

– unowocześnienie zakładu produkcyjnego,

– zatrudnienie nowych osób,

– poszerzenie listy odbiorców,

– poszerzenie oferty o nowe produkty dotąd nie produkowane w LPGTECH,

– minimalizacja kosztów związana z rezygnacją z zakupu niektórych półproduktów u dostawców,

– zrównoważenie procesu rozwoju firmy dzięki wdrożeniu ekoinnowacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/12/2017 z dnia 18.12.2017 r.

Wartość projektu: 3 309 634,80 zł

Dofinansowanie: 1 516 056,00 zł

LPGTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-557, ul Dojnowska 67, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr RPPD.01.02.01-20-0005/16 pn. „Prace badawczo – rozwojowe nad dwupaliwowym układem bezpośredniego wtrysku zasilania silników spalinowych stosowanych w samochodach nowej generacji” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.02.01-20-0005/16-00 z dnia 25.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności spółki, przekładające się na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku producentów systemów gazowych i wzrost przychodów.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

– wdrożenie wyników prac B+R,

– zgłoszenie wzorów przemysłowych,

– stworzenie innowacji produktowej w wyniku prac B+R,

– stworzenie ekoinnowacji w zakresie instalacji gazowej, tj. instalacji z jedną pompą

– poszerzenie oferty o nowe produkty dotąd nie produkowane w LPGTECH,

– zwiększenie przychodów ze sprzedaży,

– zwiększenie przychodów z eksportu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokumentacja Projektu

Wartość projektu: 581 136,60 zł

Dofinansowanie: 348 314,47 zł