LPGTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-557, ul Dojnowska 67, uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.03.00-20-0040/16 pn. „Zdobycie przewagi konkurencyjnej LPGTECH poprzez inwestycję w środki produkcji” objęty umową o dofinansowanie nr RPPD.01.03.00-20-0040/16-00 z dnia 24.03.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa LPGTECH na krajowym i międzynarodowym rynku autogazu do końca 2020 r. poprzez zakup zaawansowanych technologicznie maszyn i oprogramowania.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

– wdrożenie nowych technologii,

– unowocześnienie zakładu produkcyjnego,

– zatrudnienie nowych osób,

– poszerzenie listy odbiorców,

– poszerzenie oferty o nowe produkty dotąd nie produkowane w LPGTECH,

– minimalizacja kosztów związana z rezygnacją z zakupu niektórych półproduktów u dostawców,

– zrównoważenie procesu rozwoju firmy dzięki wdrożeniu ekoinnowacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/12/2017 z dnia 18.12.2017 r.                             

Wartość projektu: 3 309 634,80 zł

Dofinansowanie: 1 516 056,00 zł